www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.3

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. “คุณพ่อเป็น ส.ส.” คำว่า "ส.ส." อ่านว่าอย่างไร

ก. สมาชิกสภาเขต
ข. สมาชิกวุฒิสภา
ค. สมาชิกสภา กทม.
ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ 2. น. อ่านว่าอย่างไร

ก. นาย
ข. นาง
ค. หนึ่ง
ง. นาฬิกา

ข้อ 3. เฝ้าฯ อ่านว่าอย่างไร

ก. เฝ้า
ข. เฝ้าแทน
ค. เฝ้าทูล
ง. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ข้อ 4. อนิจจา ช่างน่าสงสาร
ควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนใด

ก. ยมก
ข. ปรัศนี
ค. จุลภาค
ง. อัศเจรีย์

ข้อ 5. คำในข้อใดใช้ไม้ยมกแทนได้

ก. เขาให้เงินคนจนจนหมดตัว
ข. ห้องรกรกน่ากลัวจะมีหนูอาศัยอยู่
ค. บ้านเป็นที่ที่อบอุ่นสำหรับเรา
ง. ดอกไม้นานาพรรณอยู่ในสวนแห่งนี้

ข้อ 6. “เรากราบพระพุทธรูปในโบสถ์ด้วยท่าเบญจางคประดิษฐ” มีคำที่ควรใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกี่คำ

ก. 1 คำ
ข. 2 คำ
ค. 3 คำ
ง. 4 คำ

ข้อ 7. คำในข้อใดใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไม่ถูกต้อง

ก. สายสิญจน์
ข. ฟังเทศน์
ค. ศาสนาคริส์ต
ง. ศักดิ์สิทธิ์

ข้อ 8. คำใดมีเครื่องหมายทัณฑฆาต ที่ห้ามอ่านออกเสียงตัวอักษรมากที่สุด

ก. เจดีย์
ข. การ์ตูน
ค. กานต์
ง. ลักษณ์

ข้อ 9. สำนวนใดมีความหมายเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่ได้ผลคุ้มค่า

ก. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ข. เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
ค. ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
ง. เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง

ข้อ 10. สำนวนใดหมายถึง “การกระทำที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์”

ก. น้ำขึ้นให้รีบตัก
ข. กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้
ค. ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
ง. กินข้าวต้มกระโจมกลาง


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม