www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.3
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. “51,835” เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ตามข้อใด

ก. ๑๕,๓๘๕
ข. ๘๑,๕๓๒
ค. ๕๑,๘๓๕
ง. ๕๑,๓๘๕

ข้อ 2. 30,000 + 2,000 + 10 + 7 มีค่าเท่ากับข้อใด

ก. 32,107
ข. 32,017
ค. 30,271
ง. 30,217

ข้อ 3. 28,609 เขียนในรูปกระจายได้ตามข้อใด

ก. 20,000 + 8,000 + 600 + 90
ข. 20,000 + 8,000 + 600 + 9
ค. 20,000 + 8,000 + 60 + 9
ง. 20,000 + 860 + 9

ข้อ 4. 120, 135, 150, 165 เป็นการนับในลักษณะตามข้อใด

ก. นับเพิ่มทีละ 115
ข. นับเพิ่มทีละ 15
ค. นับลดทีละ 115
ง. นับลดทีละ 15

ข้อ 5. 14,593 <_______ ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง

ก. 14,393
ข. 14,539
ค. 14,592
ง. 14,953

ข้อ 6. จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. 7,351
ข. 4,868
ค. 8,645
ง. 9,120

ข้อ 7. 7,367 + 36 + 2,400 = _______จำนวนในช่องว่าง คือข้อใด

ก. 9,803
ข. 9,713
ค. 9,603
ง. 9,503

ข้อ 8. 798 + 798 น้อยกว่าจำนวนใดอยู่ 5

ก. 1,501
ข. 1,600
ค. 1,601
ง. 1,611

ข้อ 9. จำนวนที่มากกว่า 5,973 อยู่ 875 คือข้อใด

ก. 6,848
ข. 6,923
ค. 6,948
ง. 6,958

ข้อ 10. คำตอบในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. 41,800 + 24,009 = _______
ข. 43,161 + 41,325 = _______
ค. 31,576 + 51,304 = _______
ง. 32,650 + 51,834 = _______


advertisement

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม