www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. สมบัติการนำความร้อนของวัสดุนำไปใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งใด

ก. เครื่องครัว
ข. เครื่องประดับ
ค. ของตกแต่งบ้าน
ง. เครื่องเรือน

ข้อ 2. การใช้ทัพพีโลหะคนแกงที่กำลังเดือดจะรู้สึกร้อนมือเพราะอะไร

ก. มืออยู่ใกล้เตาไฟเกินไป
ข. โลหะนำความร้อนมาสู่มือ
ค. ไอร้อนจากแกงลอยขึ้นมาถูกมือ
ง. น้ำแกงที่กำลังเดือดกระเด็นถูกมือ

ข้อ 3. อนุภาคของสารในข้อใดมีลักษณะฟุ้งกระจาย

ก. น้ำแข็ง
ข. น้ำเชื่อม
ค. ไอน้ำ
ง. หยดน้ำ

ข้อ 4. วัสดุชนิดหนึ่งเมื่อถูกแรงกระทำแล้วมีการเปลี่ยนรูปร่างหรือขนาด และเมื่อหยุดออก
แรงก็คืนสภาพเดิม แสดงว่าวัสดุนั้นมีสมบัติด้านใด

ก. การคืนสภาพ
ข. สภาพยืดหยุ่น
ค. การยืดหด
ง. การคลายตัว

ข้อ 5. จากคำตอบข้อ 4 น่าจะเป็นวัสดุในข้อใด

ก. ดินเหนียว
ข. ดินน้ำมัน
ค. ฟองน้ำ
ง. เชือกฟาง

ใช้ข้อมูลในตาราง ตอบคำถามข้อ 6-8

ข้อ 6. แก๊สมีสมบัติตรงกับข้อใด

ก. A
ข. B
ค. C
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

ข้อ 7. น้ำแข็งมีสมบัติตรงกับข้อใด

ก. A
ข. B
ค. C
ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อ 8. สถานะของสารในข้อใดที่มีปริมาตรฟุ้งกระจาย

ก. A
ข. B
ค. C
ง. สรุปไม่ได้

ข้อ 9. ถ้าต้องการหาปริมาตรของของแข็งด้วยการแทนที่น้ำ ต้องใช้อุปกรณ์ใด

ก. บีกเกอร์
ข. ถ้วยยูรีกา
ค. เครื่องชั่ง
ง. หลอดทดลอง

ข้อ 10. ทดลองปล่อยลมจากลูกโป่งเข้าไปในถุงมือยาง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ก. ถุงมือยางพองขึ้น มีรูปร่างเหมือนลูกโป่ง
ข. ถุงมือยางพองขึ้น จนเท่ากับลูกโป่ง
ค. ถุงมือยางพองขึ้น ขณะที่ลูกโป่งแฟบลง
ง. ถุงมือยางแฟบลง ขณะที่ลูกโป่งพองขึ้น


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม