www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.5

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ป่าไม้ที่หนาทึบ มักจะมีฝนตกชุกเพราะเหตุใด

ก. มีความชื้นสูง
ข. มีกระแสลมแรง
ค. มีอากาศบริสุทธิ์
ง. มีแรงโน้มถ่วงมาก

ข้อ 2. แร่ชนิดใดนำมาใช้ประโยชน์ในการให้พลังงาน

ก. ดีบุก
ข. วุลแฟรม
ค. ถ่านหิน
ง. ตะกั่ว

ข้อ 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดที่ถือเป็นการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารให้สมบูรณ์

ก. ดิน
ข. ป่าไม้
ค. สัตว์ป่า
ง. แร่ธาตุ

ข้อ 4. ดินในภาคใดเหมาะแก่การเพาะปลูกมากที่สุด

ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคตะวันตก
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้

ข้อ 5. การทำลายป่าชายเลนจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรใดมากที่สุด

ก. น้ำ
ข. ดิน
ค. สัตว์ป่า
ง. สัตว์น้ำ

ข้อ 6. ถ้าป่าไม้ในประเทศไทยถูกตัดทำลายไปจนหมด นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต

ก. พื้นดินจะแห้งแล้ง แล้วจะค่อยๆกลายเป็นทะเลทราย
ข. พื้นที่การเกษตรมีเพิ่มมากขึ้น
ค. ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
ง. มีพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ข้อ 7. ใครเป็นผู้ทำลายแหล่งน้ำ

ก. อมรอาบน้ำในคลอง
ข. ธีระทิ้งขยะลงในคลอง
ค. ดวงใจใช้น้ำคลองรดน้ำต้นไม้
ง. สุรชัยใช้น้ำคลองซักผ้า

ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

ก. สิ่งก่อสร้างต่างๆ
ข. ศิลปวัฒนธรรม
ค. ป่าไม้และแร่ธาตุ
ง. ขนบธรรมเนียมประเพณี

ข้อ 9. ข้อใดคือลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ

ก. มีพื้นดินแห้งแล้ง
ข. มีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ค. มีภูเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล
ง. มีภูเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา

ข้อ 10. ภาคใดมีภูมิประเทศอยู่ติดทะเล มีอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก

ก. ภาคใต้
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคเหนือ
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม