www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.5

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ลักษณะการปลูกเรือนยกพื้นสูงมีเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใด

ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคใต้
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อ 2. การละเล่นใดเป็นของภาคใต้

ก. ระบำกลอง
ข. รองเง็ง
ค. เพลงฉ่อย
ง. เพลงอีแซว

ข้อ 3. ประเพณีใดเป็นของภาคอีสาน

ก. ประเพณีบุญบั้งไฟ
ข. ประเพณีถวายตุง
ค. ประเพณีตักบาตรดอกไม้
ง. ประเพณีสารทเดือนสิบ

ข้อ 4. ข้อใดคือภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในภาคเหนือ

ก. การทำตัวหนังตะลุง
ข. การทำมีดอรัญญิก
ค. การทำผ้ามัดหมี่
ง. การทำร่มบ่อสร้าง

ข้อ 5. คนในภาคใดมีการอพยพย้ายถิ่นมากที่สุด

ก. ภาคใต้
ข. ภาคเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อ 6. ถ้าจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจำนวนมากจะมีผลกระทบต่อเรื่องใดมากที่สุด

ก. ทรัพยากร
ข. ภัยธรรมชาติ
ค. ระบบการศึกษา
ง. การปกครอง

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของชุมชนเมือง

ก. การเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ
ข. มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ค. ดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน
ง. มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

ข้อ 8. วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการย้ายถิ่นของประชากรคือข้อใด

ก. สร้างถนนหนทางเพิ่มขึ้น
ข. ฝึกอบรมให้มีใจรักท้องถิ่น
ค. นำเงินไปแจกจ่ายให้คนชนบท
ง. จัดหาแหล่งประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

ข้อ 9. คนชนบทที่เข้ามาอาศัยในเมืองใหญ่ๆ มักหางานทำในลักษณะใด

ก. รับจ้าง
ข. เพาะปลูก
ค. เลี้ยงสัตว์
ง. หัตถกรรม

ข้อ 10. คุณภาพชีวิตของประชากรขึ้นอยู่กับข้อใดมากที่สุด

ก. สถานที่เกิด
ข. สภาพแวดล้อม
ค. อาชีพและรายได้
ง. ทรัพยากร


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม