www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.5

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ก่อนส่งงานให้ครู เราต้องตรวจทานให้ดีก่อน ตรงกับหลักธรรมในข้อใด

ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา

ข้อ 2. ถ้านักเรียนใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนผลจะเป็นอย่างไร

ก. เรียนดีขึ้น
ข. มีเงินมากขึ้น
ค. มีเพื่อนมากขึ้น
ง. มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

ข้อ 3. พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า วิริเยน ทุกขมัจเจติ มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ข. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ค. คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
ง. พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ

ข้อ 4. คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร หมายความว่าอย่างไร

ก. คนมีทุกข์เพราะมีงานมาก
ข. คนที่ขยันจะมีความสนุก
ค. คนที่มีความเพียรจะมีความสุข
ง. คนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความขยัน

ข้อ 5. ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก หมายความว่าอย่างไร

ก. ผู้ที่มีปัญญาหัวจะมีแสงประกาย
ข. ผู้ที่มีปัญญาจะสามารถมองเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหานั้นได้
ค. ปัญญาจะส่องแสงให้เราเห็นในตอนกลางคืน
ง. ปัญญาคือพระอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างให้เราเห็นในตอนกลางวัน

ข้อ 6. ทำไมเราจึงต้องกราบพระ 3 ครั้ง

ก. เพื่อฝึกใจให้มั่นคง
ข. เพื่อให้ต่างจากคนทั่วไป
ค. เพื่อระลึกถึงพระคุณพ่อแม่
ง. เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคนที่มีความยุติธรรม

ก. มีเหตุผล
ข. เห็นแก่ตัว
ค. สุขุมรอบคอบ
ง. ชอบไตร่ตรอง

ข้อ 8. ความพอใจในของของตน ตรงข้ามกับข้อใด

ก. ความโลภ
ข. ความโกรธ
ค. ความหลง
ง. ความหยิ่ง

ข้อ 9. การตั้งใจทำงานให้สำเร็จ ตรงกับอิทธิบาท 4 ในข้อใด

ก. ฉันทะ
ข. จิตตะ
ค. วิริยะ
ง. วิมังสา

ข้อ 10. ข้อใดเป็นการฝึกทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ก. ไม่ยุ่งกับเรื่องของคนอื่น
ข. ไม่ออกไปเที่ยวนอกบ้าน
ค. ทำจิตใจให้สนุกสนานร่าเริง
ง. นั่งสมาธิทุกวัน วันละ 10 นาที


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม