www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.5

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. สิ่งของใดไม่ต้องจัดเตรียมในการจัดสถานที่ประกอบศาสนพิธี

ก. พวงมาลัย
ข. โต๊ะหมู่บูชาและพระพุทธรูป
ค. ภาชนะใส่น้ำมนต์และด้ายสายสิญจน์
ง. อาสนะปูนั่งสำหรับพระสงฆ์

ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

ก. เรียบง่าย
ข. ประหยัด
ค. ยิ่งใหญ่
ง. ถูกต้อง

ข้อ 3. บุคคลใดควรศึกษาพุทธประวัติ

ก. นักเรียน
ข. พระสงฆ์
ค. อุบาสกอุบาสิกา
ง. พุทธศาสนิกชนทุกคน

ข้อ 4. การหลุดพ้นจากความทุกข์ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร

ก. นิโรธ
ข. มรรค
ค. นิพพาน
ง. สมุทัย

ข้อ 5. อริยสัจ 4 ข้อใดเปรียบกับมูลเหตุของปัญหา

ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค

ข้อ 6. อาชีพในข้อใดที่ไม่ใช่การเลี้ยงชีพชอบ

ก. ขายเสื้อผ้า
ข. ขายอาหาร
ค. ขายขนม
ง. ขายยาบ้า

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่ความเห็นชอบในมรรค 8

ก. เห็นว่าบาปกรรมไม่มีจริง
ข. เห็นว่าทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่วจริง
ค. เห็นว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนจริง
ง. เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง

ข้อ 8. ข้อใดเป็นการประพฤติผิดศีลข้อ 3

ก. จิ๋วยืมหนังสือเพื่อนมาอ่าน
ข. แจ๋วไม่ยอมทำความสะอาดบ้าน
ค. เจ๋งแย่งของเล่นน้องมาเป็นของตน
ง. จุ๋มไม่ยอมอาบน้ำก่อนนอน

ข้อ 9. คนที่ประพฤติผิดศีลข้อใดมักประสบอุบัติเหตุ

ก. ศีลข้อ 1
ข. ศีลข้อ 2
ค. ศีลข้อ 4
ง. ศีลข้อ 5

ข้อ 10. ข้อใดตรงกับโมหาคติ

ก. ตำรวจผู้น้อยไม่กล้าจับตำรวจผู้มีตำแหน่งสูงกว่าที่ทำผิด
ข. พ่อแม่ที่ลงโทษลูกโดยไม่ได้สอบถามความจริง
ค. พี่ช่วยน้องรังแกผู้อื่น
ง. ครูทำโทษลูกศิษย์ที่ตนไม่ชอบแต่ไม่ทำโทษลูกศิษย์ที่ตนชอบ


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม