www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ชุด 1. จาก พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2549 คิดเป็นกี่ทศวรรษ

ก. 1 ทศวรรษ
ข. 2 ทศวรรษ
ค. 3 ทศวรรษ
ง. 4 ทศวรรษ

ชุด 2. ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100 ตรงกับข้อใด

ก. คริสต์ศตวรรษที่ 20
ข. คริสต์ศตวรรษที่ 21
ค. คริสต์ศตวรรษที่ 22
ง. คริสต์ศตวรรษที่ 23

ชุด 3. กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมานานกว่า 4 ศตวรรษ คำว่า “ 4 ศตวรรษ ” หมายถึงข้อใด

ก. 4 ปี
ข. 40 ปี
ค. 400 ปี
ง. 4,000 ปี

ชุด 4. ปี ค.ศ. 2001 เป็นปีแรกของสหัสวรรษที่ 3 อีก 15 ปี จะตรงกับปี ค.ศ.ใด

ก. ค.ศ. 2016
ข. ค.ศ. 1986
ค. ค.ศ. 2031
ง. ค.ศ. 1981

ชุด 5. งานแสดงสินค้าปี พ.ศ. 2549 เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ หมายถึงช่วงเวลาใด

ก. พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549
ข. พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2559
ค. พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2600
ง. พ.ศ. 2449 – พ.ศ. 2549

ชุด 6. ถ้านักเรียนจะศึกษาประวัติศาสตร์ ขั้นแรกนักเรียนควรทำอะไร

ก. รวบรวมข้อมูล
ข. ตีความข้อมูล
ค. ตรวจสอบข้อมูล
ง. กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา

ชุด 7. การรวบรวมข้อมูลหลายๆ แหล่งข้อมูลเพื่ออะไร

ก. เพื่อกำหนดหัวข้อเรื่องได้
ข. สันนิษฐานข้อมูลต่างๆได้
ค. บันทึกเรื่องราวได้มากๆ
ง. รวบรวมหลักฐานที่ถูกต้อง

ชุด 8. หลักฐานใดจัดเป็นหลักฐานชั้นรอง

ก. ภาพถ่าย
ข. ตำนาน
ค. พงศาวดาร
ง. บทความทางวิชาการ

ชุด 9. การเขียนเรื่องราวเหตุการณ์ในสังคมเป็นตัวอักษรลงในแผ่นศิลาคือหลักฐานใด

ก. ตำนาน
ข. จารึก
ค. พงศาวดาร
ง. จดหมายเหตุ

ชุด 10. บุคคลใดไม่ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการตรวจสอบข้อมูล

ก. เอ็มตีความข้อมูล
ข. อ้อมเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้
ค. อู๋นำข้อมูลมาเขียนบันทึก
ง. อุ๊ให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูล


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม