www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในอดีต

ก. มีวิถีชีวิตเรียบง่าย
ข. อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
ค. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร
ง. ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ

ข้อ 2. ปัจจุบันการทำเกษตรกรรมในภาคกลางลดลงเพราะสาเหตุใด

ก. ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
ข. เกิดความแห้งแล้ง
ค. ขาดแคลนที่ดินทำการเพาะปลูก
ง. โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม

ก. การอพยพย้ายถิ่น
ข. ประชากรทำการเกษตรมากขึ้น
ค. ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง
ง. ความหนาแน่นของประชากรในชุมชนเมือง

ข้อ 4. การสร้างบ้านเรืองในภาคใต้นิยมสร้างแบบหลังคาเตี้ยและลาดชันเพราะอะไร

ก. อากาศร้อนชื้น
ข. ป้องกันน้ำท่วม
ค. ป้องกันลมพายุ
ง. ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา

ข้อ 5. ข้อใดเป็นการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์

ก. ต้อมทำงานโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง
ข. ต่อสร้างบ้านเรือนไทยในกรุงเทพฯ
ค. ตู่นำดินเหนียวมาทำเครื่องปั้นดินเผา
ง. ตาลทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า

ข้อ 6. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่พระเจ้าอู่ทองตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง

ก. การคมนาคมสะดวก
ข. ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรือง
ค. มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
ง. ข้าศึกไม่สามารถรุกรานในฤดูน้ำหลาก

ข้อ 7. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางการค้าขายตั้งแต่อดีตตรงกับข้อใด

ก. ลักษณะพื้นที่เหมาะที่จะเป็นเมืองท่า
ข. มีอารยธรรมที่รุ่งเรือง
ค. มีทรัพยากรธรรมชาติมาก
ง. มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

ข้อ 8. ข้อใดแสดงให้เห็นว่า จ. นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ก. การสร้างวัดและเจดีย์ต่างๆ
ข. การติดต่อค้าขายกับต่างชาติ
ค. มีหลักฐานด้านโบราณคดี
ง. ประชาชนไม่นับถือศาสนาอื่น

ข้อ 9. ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพราะเหตุใด

ก. มีความรุ่งเรืองทางด้านศาสนา
ข. มีโบราณสถานที่สำคัญ
ค. เป็นศูนย์กลางการค้าขาย
ง. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

ข้อ 10. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าภาคตะวันออกเฉียง- เหนือได้รับอิทธิพลจากศาสนา พราหมณ์- ฮินดู

ก. การสร้างวัดและเจดีย์
ข. การสร้างปราสาทหิน
ค. การสร้างพระบรมธาตุ
ง. การสร้างพระพุทธรูป


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม