www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. สภาพสังคมในอยุธยามีศักดินาเป็นตัวกำหนดเพื่ออะไร

ก. เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคนในสังคม
ข. เพื่อแบ่งส่วนการปกครอง
ค. เพื่อกำหนดการเก็บภาษี
ง. เพื่อควบคุมพื้นที่ทำการเกษตร

ข้อ 2. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

ก. กรมเวียง - ดูแลพิพากษาคดีความ
ข. กรมวัง - ดูแลงานราชพิธี
ค. กรมคลัง - ดูแลรายรับรายจ่าย
ง. กรมนา - ดูแลราษฎรทำไร่ทำนา

ข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่พัฒนาการทางการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยา

ก. ปกครองแบบจตุสดมภ์
ข. ปกครองแบบพ่อปกครองลูก
ค. มีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมือง
ง. แบ่งการปกครองออกเป็นส่วน กลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

ข้อ 4. ใครที่เปรียบเสมือนเจ้าชีวิตของประชาชนสมัยอยุธยา

ก. พระสงฆ์
ข. เจ้านาย
ค. ขุนนาง
ง. พระมหากษัตริย์

ข้อ 5. ข้อใดเป็นการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ก. ให้หัวเมืองประเทศราชปกครองตนเอง
ข. ให้สมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหาร
ค. ยกเลิกเมืองหน้าด่าน
ง. ยุบหน่วยงานจตุสดมภ์

ข้อ 6. การที่พระเจ้าบุเรงนองนำตัวพระราเมศวรและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาไปเป็นตัวประกันที่หงสาวดีหลังเสร็จสงครามช้างเผือก ทำให้เกิดผลเสียกับอยุธยาในข้อใด

ก. อยุธยาอ่อนแอลง
ข. อยุธยาต้องเสียอิสรภาพ
ค. อยุธยามีปัญหากับหัวเมืองฝ่ายเหนือ
ง. ขาดรัชทายาทในการสืบราชบัลลังก์

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1

ก. กรุงศรีอยุธยาอ่อนแอ
ข. พระยาจักรีเป็นไส้ศึก
ค. เกิดความขัดแย้งภายในอยุธยา
ง. กษัตริย์พม่ามีกำลังพลที่เข้มแข็ง

ข้อ 8. หลังจากการทำสงครามครั้งใดที่พม่าไม่กล้าส่งกองทัพมารุกรานไทยเป็นเวลานาน

ก. สงครามช้างเผือก
ข. สงครามยุทธหัตถี
ค. สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
ง. สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระเจ้าอู่ทอง

ก. สถาปนากรุงศรีอยุธยา
ข. ขยายอาณาจักรอยุธยา
ค. วางระเบียบการปกครอง
ง. เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

ข้อ 10. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการติดต่อกับต่างประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

ก. ทำให้คนไทยมีน้ำใจมากขึ้น
ข. ได้รับวิทยาการและความเจริญต่างๆ
ค. เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
ง. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างชาติ


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม