www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.5

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญ ควรมีลักษณะอย่างไร

ก. มีฐานะร่ำรวย
ข. มีตำแหน่งสำคัญในบ้านเมือง
ค. มีการบำเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเมือง
ง. มีอำนาจในการปกครองประเทศ

ข้อ 2. การสืบค้นข้อมูลประวัติบุคคลสำคัญในปัจจุบันวิธีใดที่สะดวกรวดเร็ว

ก. ส้มค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด
ข. นิดสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ค. ปานเดินทางไปสืบค้นข้อมูลที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ง. อ้อมสืบค้นข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ข้อ 3. ครูบาศรีวิชัย เป็นผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ จ. เชียงใหม่ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใด

ก. ความเสียสละและกล้าหาญ
ข. การแก้ปัญหาทางสังคม
ค. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ง. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข้อ 4. วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านใด

ก. การเมืองการปกครอง
ข. ความกล้าหาญและเสียสละ
ค. การพัฒนาท้องถิ่น
ง. การบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศ

ข้อ 5. การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญมีประโยชน์อย่างไร

ก. ทราบประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียง
ข. ทราบสภาพบ้านเมืองในอดีต
ค. ทราบผลงานสำคัญของบุคคล
ง. ทราบแนวทางการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อ 6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

ก. สภาพทางภูมิศาสตร์
ข. ความเชื่อ
ค. ค่านิยม
ง. ศาสนา

ข้อ 7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างบ้านเรือนแพจะพบในบริเวณใด

ก. ที่ราบสูง
ข. ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ค. บนภูเขา
ง. คาบสมุทร

ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ก. ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
ข. เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ค. การผลิตผลงานตามแบบท้องถิ่นอื่น
ง. การใช้ประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงาน

ข้อ 9. วัฒนธรรมประเพณีในข้อใด เกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนา

ก. ประเพณีแข่งเรือยาว
ข. ประเพณีแห่นางแมว
ค. ประเพณีบุญบั้งไฟ
ง. ประเพณีตักบาตรเทโว

ข้อ 10. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำได้อย่างไร

ก. แนะนำให้ผู้อื่นใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ข. เผยแพร่ภูมิปัญญาเฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้น
ค. จดบันทึกเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ง. พัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบท้องถิ่นอื่น


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม