www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. เครื่องมือเกษตรที่เป็นโลหะ ก่อนจะเก็บควรทำอย่างไรก่อน

ก. ทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นโลหะ
ข. ห่อกระดาษให้เรียบร้อย
ค. วางผึ่งลมให้แห้งสนิท
ง. ล้างน้ำให้สะอาด

ข้อ 2. ถังน้ำไม่เหมาะสำหรับใช้รดน้ำต้นกล้าเล็กๆ เพราะเหตุใด

ก. รดได้ไม่ทั่วถึง
ข. ไม่สามารถรดในที่ไกลๆ ได้
ค. ทำให้ต้นกล้าได้รับน้ำมากเกินไป
ง. ทำให้ต้นกล้าช้ำและหักง่าย

ข้อ 3. เมื่อเครื่องมือเกษตรเกิดการชำรุด ควรทำอย่างไร

ก. นำไปทิ้ง
ข. ให้ผู้อื่นนำไปใช้
ค. รีบซ่อมแซมทันที
ง. เก็บไว้ไม่นำออกมาใช้งานอีก

ข้อ 4. การทำปุ๋ยพืชสดจากพืชชนิดใด ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืชมากที่สุด

ก. ปุ๋ยจากหญ้า
ข. ปุ๋ยจากต้นถั่ว
ค. ปุ๋ยจากฟางข้าว
ง. ปุ๋ยจากซังข้าวโพด

ข้อ 5. ปัจจุบันมีการขยายพันธุ์พืชวิธีใหม่ ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูง วิธีการดังกล่าวนี้คือข้อใด

ก. การเพาะด้วยยอด
ข. การเพาะด้วยเนื้อไม้
ค. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ง. การเพาะด้วยเมล็ดพันธุ์

ข้อ 6. การกำหนดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวพืช ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด

ก. ความต้องการของตลาด
ข. ระยะทางไปสู่ตลาด
ค. สภาพอากาศ
ง. ชนิดของพืช

ข้อ 7. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด

ก. เจริญเติบโตได้ดี
ข. ไม่กลายพันธุ์
ค. ทนทานต่อโรคและแมลง
ง. เมล็ดมีความมันเงา

ข้อ 8. สัตว์เลี้ยงอาจล้มตายได้ ถ้าผู้เลี้ยงไม่สนใจ ในด้านใดมากที่สุด

ก. การให้อาหาร
ข. การสุขาภิบาล
ค. การสร้างโรงเรือน
ง. การเลือกชนิดของสัตว์

ข้อ 9. วิธีป้องกันโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดคือข้อใด

ก. สร้างโรงเรือนให้น่าอยู่
ข. ทำความสะอาดตัวสัตว์อยู่เสมอ
ค. ฉีดยาหรือหยอดยาป้องกันโรค
ง. ให้อาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ข้อ 10. เมื่อสัตว์เป็นโรคตาย เราควรทำอย่างไร

ก. นำไปเผา
ข. ทำไปปรุงอาหาร
ค. นำไปทิ้งลงน้ำ
ง. นำไปขายที่ตลาด


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม