www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ใครปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุ ในการทำงานช่างที่เกิดจากตัวบุคคล

ก. บุ๋มแต่งกายให้รัดกุม
ข. บอยเก็บวัสดุเหลือใช้ให้เป็นที่
ค. โบว์จัดให้มีการรายงานเรื่องอุบัติเหตุ
ง. แบมจัดสภาพห้องปฏิบัติการให้มีอากาศถ่ายเท

ข้อ 2. ข้อใดจัดเป็นวัสดุประเภทอุปกรณ์ในการทำงานช่าง

ก. ลวด
ข. สายยาง
ค. ปลั๊กไฟ
ง. สายไฟ

ข้อ 3. ถ้านักเรียนพบสายไฟของคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนชำรุด ควรปฏิบัติตนอย่างไร

ก. ซ่อมแซมเองโดยใช้สกอตเทปพันรอบๆ
ข. ปิดสวิชต์คอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊กออก แล้วทำเฉยๆ
ค. รีบยกไปให้ช่างซ่อมทันที
ง. ปิดสวิชต์คอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊กออกแล้วรีบบอกคุณครู

ข้อ 4. การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ จะสวยงามหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนใดเป็นสำคัญ

ก. การตกแต่ง
ข. การออกแบบ
ค. อุปกรณ์ที่ใช้
ง. สถานที่ที่ประดิษฐ์

ข้อ 5. การทำงานประดิษฐ์ประเภทใดที่ต้องอาศัยความประณีตละเอียดอ่อนในการทำมากที่สุด

ก. การประดิษฐ์ของเล่น
ข. การประดิษฐ์ดอกไม้
ค. การประดิษฐ์กรอบรูป
ง. การแกะสลักผักผลไม้

ข้อ 6. วัสดุที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ข้อใด ที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้

ก. ลวด
ข. ดินน้ำมัน
ค. โฟม
ง. ขวดแก้ว

ข้อ 7. ข้อใดคือคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของผู้ประกอบธุรกิจ

ก. สามัคคี
ข. อ่อนโยน
ค. เมตตา
ง. ซื่อสัตย์

ข้อ 8. กมลต้องการเงินทุนในการทำธุรกิจเลี้ยงปลานิล กมลจะหาแหล่งเงินทุนได้จากที่ใด

ก. ตลาด
ข. ธนาคาร
ค. รัฐบาล
ง. ผู้บริโภค

ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ใช้แทนเงินในอดีต

ก. เกลือ
ข. เปลือกหอย
ค. ธนบัตร
ง. หนังสัตว์

ข้อ 10. เราควรซื้อสินค้า และบริการต่างๆ อย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง

ก. ซื้อตามความสมัยนิยม
ข. ซื้อตามความสนใจ โดยซื้อผ่านบัตรเครดิต
ค. ซื้อตามที่เพื่อนๆ แนะนำ
ง. ซื้อตามความจำเป็นของตนเอง


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม