www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.5

ชุด 5

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเรียงคำตามลำดับพจนานุกรม ได้ถูกต้อง

ก. ขมิ้น ขโมย ขมับ
ข. บุหรง บุหรี่ บุหลัน
ค. ละเมิด ละเมียด ละมุน
ง. บรรลุ บรรยาย บรรเลง

ข้อ 2. สิ่งใดจะช่วยให้การพูดหรือการเขียน เป็นไปตามลำดับ

ก. การหาใจความสำคัญ
ข. การเขียนบทย่อ
ค. การเขียนโครงเรื่อง
ง. การร่างรายละเอียด

ข้อ 3. หากเพื่อนเสียใจที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน ข้อใดสมควรพูดน้อยที่สุด

ก. ฉันบอกให้เธออ่านหนังสือก็ไม่เชื่อ
ข. เดี๋ยวสอบซ่อมก็ผ่านแล้ว
ค. เราสอนเลขให้เอาไหมจ๊ะ
ง. เธอยังมีโอกาสแก้ตัวนะ

อ่านบทความด้านล่าง และใช้ตอบคำถามข้อ 4-6

เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่


ข้อ 4. ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่

ก. เห็นด้วย เพราะผู้หญิงคือแม่ของเรา
ข. เห็นด้วย เพราะผู้หญิงต้องทำงานและเป็นแม่ด้วย
ค. ไม่เห็นด้วย เพราะความสวยงามและความอ่อนหวานสร้างโลกไม่ได้
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ชายมีความแข็งแรงกว่า

ข้อ 5. เหตุผลที่ผู้เขียนยกมาอ้างความสามารถของผู้หญิงคือข้อใด

ก. ความนุ่มนวลและความอ่อนหวาน
ข. การออกไปทำงานนอกบ้านและในบ้าน
ค. ธรรมชาติของผู้หญิงและความเป็นแม่
ง. ความสวยงามและความเป็นแม่

ข้อ 6. ในข้อความนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

ก. สั่งสอน
ข. ต่อว่า
ค. ตักเตือน
ง. บอกกล่าว

อ่านบทความด้านล่าง และใช้ตอบคำถามข้อ 7-10

พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลย

จากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธ
ของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต)

ข้อ 7. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร

ก. ความรัก
ข. ความโกรธ
ค. ความขาดสติ
ง. ความเลว

ข้อ 8. จากคำสอนนี้ผู้ใดเป็นคนเลวที่สุด

ก. คนที่โกรธทุกคน
ข. คนที่โกรธก่อน
ค. คนที่โกรธง่าย
ง. คนที่ไม่โกรธ

ข้อ 9. ข้อความนี้สอนว่าอย่างไร

ก. ไม่ควรโกรธตอบผู้อื่น
ข. คนโกรธก่อนเป็นคนเลวมาก
ค. คนโกรธมีสติ
ง. ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผู้อื่น

ข้อ 10. ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด

ก. ความโกรธ - ความดี
ข. พระพุทธเจ้า - คนดี
ค. คนไม่มีสติ - ความโกรธ
ง. คนดี - คนเลว


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม