www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.5
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. จำนวนใดไม่อยู่ในช่วง 1,572,030 ถึง 1,986,200

ก. 1,562,000
ข. 1,628,030
ค. 1,772,030
ง. 1,976,200

ข้อ 2. จำนวนในข้อใดเขียนในรูปกระจายไม่ถูกต้อง

ก. 1,903,010 = 1,000,000 + 900,000 + 3,000 + 10
ข. 1,072,130 = 1,000,000 + 70,000 + 2,000 + 100 + 30
ค. 865,045 = 800,000 + 60,000 + 5,000 + 40 + 5
ง. 970,626 = 900,000 + 7,000 + 600 + 20 + 6

ข้อ 3. จำนวนข้อใดมีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนเท่ากับ 2,700,000

ก. 2,643,200
ข. 2,682,300
ค. 2,763,250
ง. 2,795,400

ข้อ 4. ข้อใดควรเติมเครื่องหมายมากกว่า ลงใน______

ก. 4,565,430 ______4,656,530
ข. 3,110,688 ______ 3,210,788
ค. 5,043,521 ______ 5,034,251
ง. 2,860,430 ______ 2,862,500

ข้อ 5. 1,875,200 – 957,950 กับ 249,300 + 128,700 นำผลลัพธ์ที่ได้รวมกันจะมีค่าเท่ากับข้อใด

ก. 1,095,250
ข. 1,395,250
ค. 1,195,250
ง. 1,295,250

ข้อ 6. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

ก. (28,635 / 23) + 13,650
ข. 17 / (23,860 + 18,599)
ค. 39,562 – (109,592 / 56)
ง. (24,533 + 12,670) – 10,393

ข้อ 7. ผลไม้เข่งหนึ่งหนัก 98 กิโลกรัม มีผลไม้ 28 เข่ง ขายผลไม้กิโลกรัมละ 18 บาท จะขายได้เงินทั้งหมดกี่บาท

ก. 42,992 บาท
ข. 43,929 บาท
ค. 49,392 บาท
ง. 51,592 บาท

ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่สมบัติการแจกแจง

ก. (32 x 16) + (32 x 14) = 32 x (16 + 14)
ข. (18 + 22) x 16 = (18 x 16) + (22 x 16)
ค. (55 x 13) + (45 x 13) = (55 + 45) x 13
ง. (28 + 12) x (22 + 12) = (28 x 22) + 12

ข้อ 9. ข้อใดไม่มีส่วนใดขนานกันเลย

ก. จานข้าว
ข. ไม้บรรทัด
ค. สมุด
ง. กล่อง

ข้อ 10. มุมใดมีขนาดใหญ่ที่สุด

ก. มุมแหลม
ข. มุมฉาก
ค. มุมตรง
ง. มุมกลับ


advertisement

 

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม