www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ตัวเลข 3 ข้อใดมีค่าเท่ากับ 300,000

ก. 2,130,455
ข. 1,360,120
ค. 1,113,640
ค. 1,042,300

ข้อ 2. 2,564,300 เขียนในรูปกระจายได้ตามข้อใด

ก. 2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 4,000 + 30
ข. 2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 400 + 30
ค. 2,000,000 + 500,000 + 60,000 + 4,000 + 300
ง. 2,000,000 + 50,000 + 6,000 + 400 + 30ข้อ 3. ข้อใดถูกต้อง

ก. 1,265,433 < 1,265,422
ข. 2,670,367 > 2,760,637
ค. 1,299,466 < 1,299,446
ง. 3,102,372 > 3,012,382

ข้อ 4. 123,462,115 ตัวเลข 2 มีค่าต่างกันเท่าไร

ก. 19,998,000
ข. 19,990,000
ค. 19,989,000
ง. 19,980,000

ข้อ 5. ตัวเลข 8 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก. 10,463,821
ข. 21,682,020
ค. 18,362,500
ง. 46,558,000

ข้อ 6. 1,263,572 ....... 2,543,677 3,150,210 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง

ก. 2,543,690
ข. 2,543,667
ค. 3,015,466
ง. 3,112,466

ข้อ 7. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย

ก. 1,203,466/2,135,443/2,153,553/3,462,544
ข. 2,610,445/2,609,543/2,813,000/2,810,535
ค. 3,511,020/3,115,021/3,102,671/3,340,525
ง. 3,802,979/3,702,797/2,941,200/2,814,300

ข้อ 8. ข้อใดถูกต้อง

ก. 765,433 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย เป็น 765,430
ข. 1,820,511 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น เป็น 1,830,000
ค. 3,217,621 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน เป็น 3,200,000
ง. 2,452,621 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้าน เป็น 3,000,000

ข้อ 9. 4,560,000 เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนใด

ก. 4,554,010
ข. 4,565,400
ค. 4,568,500
ง. 4,563,121

ข้อ 10. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของ 3,285,112 กับ 5,601,433 มีค่าต่างกันเท่าไร

ก. 2,200,000
ข. 2,300,000
ค. 2,250,000
ง. 2,350,000advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม