www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. มุมข้อใด เมื่อแบ่งครึ่งมุมแล้วจะไม่เป็นมุมแหลม

ก. มุมฉาก
ข. มุมแหลม
ค. มุมป้าน
ง. มุมกลับ

ข้อ 2. ข้อใดหมายถึงมุมที่มีขนาดเท่ากัน

ก. มีชื่อมุมเหมือนกัน
ข. มีขนาดองศาของมุมเท่ากัน
ค. มีแขนของมุมยาวเท่ากัน
ง. มีการวางมุมเหมือนกัน

ข้อ 3. มุม กขค มีขนาด 138 องศา เมื่อแบ่งครึ่งมุมกขค มุมที่แบ่งจะเป็นมุมชนิดใด

ก. มุมแหลม
ข. มุมฉาก
ค. มุมป้าน
ง. มุมกลับ

ข้อ 4. รูปสี่เหลี่ยมข้อใดที่มีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันทั้ง 2 เส้น

ก. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ข. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ค. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ง. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว และรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน


ข้อ 5. เครื่องมือในข้อใดใช้ในการสร้างมุมมุมแหลม

ก. ไม้บรรทัด และไม้ฉาก
ข. ไม้ฉาก และวงเวียน
ค. ไม้ฉาก และไม้โพรแทรกเตอร์
ง. ไม้โพรแทรกเตอร์ และวงเวียน

ข้อ 6. 2 เท่าของมุมฉากรวมกับ 45 องศา จะเป็นมุมชนิดใด

ก. มุมฉาก
ข. มุมกลับ
ค. มุมป้าน
ง. มุมตรง

ข้อ 7. เส้นตรง CD ยาว 12 เซนติเมตร ต้องการแบ่งเส้นตรงออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน โดยการใช้วงเวียนจะต้องปฏิบัติตามข้อใด

ก. แบ่งเส้นตรงออกเป็น 2 ส่วน เท่าๆ กันก่อน
ข. แบ่งเส้นตรงออกเป็น 4 ส่วนท่าๆ กัน พร้อมๆ กัน
ค. กางวงเวียนมีขนาดเท่ากันทุกครั้ง
ง. กางวงเวียนทุกครั้งไม่เท่ากัน


ข้อ 8. มุมตรงหนึ่งมุม แบ่งเป็นมุมแหลมขนาด35 องศา มุมที่เหลือจะเป็นมุมอะไรและมีขนาดกี่องศา

ก. มุมแหลม มีขนาด 65 องศา
ข. มุมแหลม มีขนาด 95 องศา
ค. มุมฉาก มีขนาด 90 องศา
ง. มุมป้าน มีขนาด 145 องศา

ข้อ 9. มุมฉากหนึ่งมุมสามารถแบ่งเป็นมุมซึ่งมีขนาด 5 องศา ได้กี่มุม

ก. 14 มุม
ข. 16 มุม
ค. 18 มุม
ง. 20 มุม

ข้อ 10. รูปสี่เหลี่ยมข้อใดที่เส้นทแยงมุมแต่ละเส้นตัดกันไม่เป็นมุมฉาก

ก. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ค. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
ง. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม