www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ลากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้เกิดมุมภายใน
ข. มุมภายในที่อยู่เยื้องกัน เรียกว่ามุมแย้ง
ค. ลากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง จะเกิดมุมแย้งที่เท่ากัน
ง. ลากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง จะเกิดมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกัน
มากกว่า 180 องศา

ข้อ 2. จากภาพด้านล่าง ข้อใดถูกต้อง

ก. มุม 1 และ มุม 3 เป็นมุมแย้ง
ข. มุม 2 และ มุม 4 เป็นมุมแย้ง
ค. มุม1 และ มุม 4 เป็นมุมแย้ง
ง. มุม 5, 6, 7 และ 8 เป็นมุมภายใน

ข้อ 3. ข้อใดไม่มีเส้นขนานเป็นส่วนประกอบ

ก. ตู้
ข. โอ่งน้ำ
ค. รั้วบ้าน
ง. หน้าต่าง

ข้อ 4. จากภาพด้านล่าง AB // CD แล้วมุม FEA มีขนาดเท่าใด

ก. 60 องศา
ข. 80 องศา
ค. 100 องศา
ง. 120 องศา

จากภาพด้านล่าง ใช้ตอบคำถามข้อ 5-7

ข้อ 5. มุม SON มีขนาดกี่องศา

ก. 45 องศา
ข. 60 องศา
ค. 90 องศา
ง. 120 องศา

ข้อ 6. มุม NAL มีขนาดใหญ่กว่ามุม ALT กี่องศา

ก. 120 องศา
ข. 90 องศา
ค. 60 องศา
ง. 45 องศา

ข้อ 7. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. NA//TL
ข. NT//AL
ค. TO//AL
ง. NA//OS

จากภาพด้านล่าง ใช้ตอบคำถามข้อ 8-10

ข้อ 8. มุมใดเป็นมุมแย้งกัน

ก. มุม กนอ และ มุม มอน
ข. มุม กยม และ มุม นมอ
ค. มุม กรน และ มุม กนร
ง. มุม นมย และ มุม มนอ

ข้อ 9. ข้อใดถูกต้อง

ก. อน//นม
ข. กน//กร
ค. กน//ยม
ง. ยอ//อม

ข้อ 10. มุม ยอน มีขนาดกี่องศา

ก. 30 องศา
ข. 70 องศา
ค. 110 องศา
ง. 150 องศา


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม