www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6

ชุด 7

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดคือ สัญลักษณ์ของสวิตช์ไฟฟ้า

ข้อ 2. หม้อแปลงไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไร

ก. ทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ข. ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
ค. เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
ง. ปรับค่าแรงดันไฟฟ้า

ข้อ 3. กระแสไฟฟ้า 4500 มิลลิแอมแปร์ มีค่าเท่าใด

ก. 450 แอมแปร์
ข. 45 แอมแปร์
ค. 4.5 แอมแปร์
ง. 0.45 แอมแปร์

ข้อ 4. จากภาพด้านล่าง เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด

ก. แบบอนุกรม
ข. แบบขนาน
ค. แบบผสม
ง. แบบวงจรเดียว

ข้อ 5. จากภาพ มีเซลล์ไฟฟ้าทั้งหมดที่เซลล์

ก. 1 เซลล์
ข. 2 เซลล์
ค. 3 เซลล์
ง. 4 เซลล์

ข้อ 6. ข้อใดเป็นเซลล์ไฟฟ้า

ก. หลอดไฟ
ข. สวิตช์
ค. ถ่านไฟฉาย
ง. แอมมิเตอร์

ข้อ 7. ของเล่นในข้อใดไม่มีส่วนประกอบของ วงจรไฟฟ้า

ก. ตุ๊กตาล้มลุก
ข. เครื่องบินบังคับ
ค. หุ่นยนต์เดินได้
ง. ปืนทหารที่ยิงแล้วมีแสง

ข้อ 8. วัตถุชนิดใดเมื่อนำมาต่อในวงจรไฟฟ้าแล้วทำให้หลอดไฟสว่าง

ก. เชือก
ข. ยางรัดของ
ค. ไม้จิ้มฟัน
ง. คลิปหนีบกระดาษ

ข้อ 9. จากแผนภาพวงจรไฟฟ้า เมื่อเปิดสวิตช์ให้กระแสไฟฟ้าผ่านแล้ว ข้อใดถูกต้อง

ก. หลอดไฟจากภาพ 1 สว่างกว่า
ข. หลอดไฟจากภาพ 2 สว่างกว่า
ค. หลอดไฟทั้ง 2 หลอด สว่างเท่ากัน
ง. สรุปไม่ได้

ข้อ 10. ถ้าต้องการให้หลอดไฟในแผนภาพมีความสว่างมากขึ้น มีวิธีทำอย่างไร

ก. นำถ่านไฟฉายมาต่อเพิ่มขึ้น โดยต่อแบบอนุกรม
ข. นำถ่านไฟฉายมาต่อเพิ่มขึ้น โดยต่อแบบขนาน
ค. นำหลอดไฟมาต่อเพิ่มขึ้น โดยต่อแบบขนาน
ง. นำหลอดไฟมาต่อเพิ่มขึ้น โดยต่อแบบอนุกรม


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม