www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. การเกิดข้างขึ้นข้างแรม 1 รอบ กินเวลาเท่าใด

ก. 1 วัน
ข. 1 สัปดาห์
ค. 1 เดือน
ง. 1 ปี

ข้อ 2. ฤดูกาลเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด

ก. โลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์
ข. โลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์
ค. ดวงจันทร์เคลื่อนที่รอบโลก
ง. โลกหมุนรอบตัวเอง

ข้อ 3. โลกหมุนรอบตัวเองในลักษณะใด

ก. หมุนทวนเข็มนาฬิกา
ข. หมุนตามเข็มนาฬิกา
ค. หมุนจากขวาไปซ้าย
ง. หมุนกลับทิศ

ข้อ 4. การที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่รอบโลก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด

ก. ฤดูกาล
ข. สุริยุปราคา
ค. น้ำขึ้นน้ำลง
ง. กลางวันกลางคืน

ข้อ 5. การเกิดสุริยุปราคา ตำแหน่งของดวงดาวสัมพันธ์กับข้อใด

ก. โลก – ดวงอาทิตย์ – ดวงจันทร์
ข. ดวงจันทร์ – ดวงอาทิตย์ – โลก
ค. ดวงอาทิตย์ – โลก – ดวงจันทร์
ง. ดวงอาทิตย์ – ดวงจันทร์ – โลก

ข้อ 6. ปรากฏการณ์ใดที่มีผลทำให้คนที่อยู่คนละซีกโลก ต้องทำกิจกรรมตรงข้ามกัน

ก. กลางวันกลางคืน
ข. ข้างขึ้นข้างแรม
ค. ตะวันอ้อมข้าว
ง. น้ำขึ้นน้ำลง

ข้อ 7. ถ้าจังหวัดที่เราอาศัยอยู่มีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งพืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้า ประชาชนจะประกอบอาชีพใด

ก. ทำไร่
ข. ทำสวน
ค. เลี้ยงสัตว์
ง. ทำนา

ข้อ 8. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เกิดมีประเพณีใด

ก. ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ข. ประเพณีตักบาตรดอกไม้
ค. ประเพณีผีตาโขน
ง. ประเพณีแห่นางแมว

ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพ

ก. พืชพรรณธรรมชาติ
ข. อุปนิสัยของคนในท้องถิ่น
ค. ทรัพยากรธรรมชาติ
ง. สภาพภูมิอากาศ

ข้อ 10. ภาคใดของประเทศไทยที่มีรูปร่างคล้ายกับด้ามขวาน

ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข. ภาคตะวันออก
ค. ภาคตะวันตก
ง. ภาคใต้


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม