www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.6

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทะเล มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของประชากรที่อาศัยอยู่ริมทะเลตามข้อใด

ก. ทำประมง
ข. เลี้ยงสัตว์
ค. ทำสวน
ง. ปลูกพืชเมืองหนาว

ข้อ 2. การช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดเป็นการช่วยอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

ก. ป่าไม้
ข. สัตว์ป่า
ค. ดิน
ง. แร่ธาตุ

ข้อ 3. ใครไม่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ก. นิดใช้น้ำในคลองซักเสื้อผ้า
ข. น้อยใช้ไม้เขี่ยซากสัตว์ลงในน้ำ
ค. หน่อยอาบน้ำในลำคลอง
ง. หน่องตักน้ำคลองรดน้ำต้นไม้

ข้อ 4. ข้อใดน่าจะเป็นผลจากการที่พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยถูกทำลายลง

ก. ทำให้มีพื้นที่สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ
ข. ทำให้คนมีที่อยู่อาศัยมากขึ้น
ค. ทำให้มีพื้นที่ทำเกษตรกรรมมากขึ้น
ง. ทำให้พื้นดินเกิดความแห้งแล้ง

ข้อ 5. การบอกทิศทางโดยการย่อส่วนลงบนกระดาษ ด้านขวามือของขอบกระดาษจะเป็นทิศอะไร

ก. ทิศตะวันออก
ข. ทิศตะวันตก
ค. ทิศเหนือ
ง. ทิศใต้

ข้อ 6. สีเขียว ในแผนที่เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนสิ่งใด

ก. ที่ราบสูง
ข. ป่าไม้
ค. ภูเขาสูง
ง. มหาสมุทร

ข้อ 7. การหมุนรอบตัวเองของโลก 1 รอบกินเวลาเท่าไร

ก. 1 ปี
ข. 1 เดือน
ค. 1 วัน
ง. 1 ชั่วโมง

ข้อ 8. ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็นกี่ภาค

ก. 2 ภาค
ข. 4 ภาค
ค. 6 ภาค
ง. 8 ภาค

ข้อ 9. ภาคกลางเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญจึงทำให้เกิดประเพณีใด

ก. การทำขวัญข้าว
ข. ผีตาโขน
ค. แห่นางแมว
ง. บุญบั้งไฟ

ข้อ 10. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะทางกายภาพเป็นอย่างไร

ก. ภูเขาสูง
ข. ที่ราบลุ่ม
ค. ที่ราบชายฝั่ง
ง. ที่ราบสูง


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม