www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.6

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. เราไม่ควรทำสิ่งใดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ก. ไปทำบุญที่วัด
ข. ไปเที่ยวเล่น
ค. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ง. ฟังพระเทศน์

ข้อ 2. วันใดไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ก. วันเข้าพรรษา
ข. วันมาฆบูชา
ค. วันคริสต์มาส
ง. วันอัฏฐมีบูชา

ข้อ 3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดมีพระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก

ก. วันมาฆบูชา
ข. วิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา

ข้อ 4. ในแต่ละเดือน พระพุทธเจ้ากำหนดให้มีวันฟังธรรมโดยปกติกี่วัน

ก. 4 วัน
ข. 8 วัน
ค. 14 วัน
ง. 15 วัน

ข้อ 5. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา

ข้อ 6. ประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือข้อใด

ก. ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ข. ได้ถวายอาหารพระสงฆ์
ค. ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี
ง. ได้พูดคุยกับเพื่อน

ข้อ 7. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา

ก. พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ข. พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ค. พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร
ง. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรก

ข้อ 8. ข้อใดถือเป็นการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ก. ตักบาตร
ข. เวียนเทียน
ค. ฟังธรรม
ง. ถืออุโบสถศีล

ข้อ 9. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ชาวพุทธทั่วโลกถือว่าสำคัญที่สุด

ก. วันมาฆบูชา
ข. วันธรรมสวนะ
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันวิสาขบูชา

ข้อ 10. ข้อใดเป็นคำขึ้นต้น คำอาราธนาศีล

ก. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุงฯ
ข. พรัหมา จะ โลกาธิปะตีฯ
ค. วิปัตติปะฏิพาหายะฯ
ง. อิมานิ มะยัง ภันเตฯ


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม