www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.6

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ปัญญาที่เกิดจากการคิด เรียกว่าอะไร

ก. สุตมยปัญญา
ข. จินตามยปัญญา
ค. ภาวนามยปัญญา
ง. สมถมยปัญญา

ข้อ 2. ถ้านักเรียนหมั่นฝึกอบรมจิตอยู่เสมอจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไร

ก. มีอารมณ์มั่นคง
ข. มีหน้าตาผ่องใส
ค. มีจิตใจสงบ
ง. มีความจำแม่นยำขึ้น

ข้อ 3. ข้อใดเป็นหนทางในการพัฒนาปัญญาที่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าสำคัญที่สุด

ก. การสดับตรับฟังมาก
ข. การพิจารณาถึงเหตุผล
ค. การฝึกอบรมจิต
ง. การศึกษาเล่าเรียน

ข้อ 4. เมื่อจิตมีสติ ระลึกได้ ไม่ฟุ้งซ่านก็จะทำให้จิตสงบแน่วแน่เป็นสมาธิ และเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว สิ่งใดจะเกิดขึ้น

ก. กิเลส
ข. ความกล้า
ค. ปัญญา
ง. ความจำ

ข้อ 5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ

ก. มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น
ข. มีความจำดีขึ้น
ค. มีสุขภาพร่างกายดีขึ้น
ง. มีเงินทองมากขึ้น

ข้อ 6. ข้อใดถือเป็นธรรมมีอุปการะมาก

ก. สติสัมปชัญญะ
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. ศีล

ข้อ 7. สติ หมายถึงข้อใด

ก. ความรู้ตัว
ข. ความตั้งมั่น
ค. ความระลึกได้
ง. ความแน่วแน่

ข้อ 8. สัมปชัญญะ หมายถึงข้อใด

ก. ความรู้ตัว
ข. ความตั้งมั่น
ค. ความระลึกได้
ง. ความแน่วแน่

ข้อ 9. การเคลื่อนไหวอิริยาบถในชีวิตประจำวันควรมีสิ่งใดกำกับ

ก. อารมณ์
ข. สติสัมปชัญญะ
ค. ความรู้สึก
ง. ลมหายใจ

ข้อ 10. ลักษณะเช่นใดที่ไม่ใช่ลักษณะของจิตที่มีสมาธิ

ก. ไม่วอกแวก
ข. ไม่เข้มแข็ง
ค. ไม่ขุ่นมัว
ง. ไม่หดหู่


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม