www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดพระพุทธศาสนา ป.6

ชุด 4

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดคือประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระ

ก. ทำให้สวยขึ้น
ข. ทำให้ฐานะดีขึ้น
ค. ทำให้มีเพื่อนมากขึ้น
ง. ทำให้มีสมาธิในการเรียน

ข้อ 2. ข้อใดคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์

ก. การใส่บาตร
ข. การแผ่เมตตา
ค. การสวดมนต์ไหว้พระ
ง. การกำหนดลมหายใจเข้าออก

ข้อ 3. การตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระจะทำให้สภาพจิตใจเป็นอย่างไร

ก. สงบนิ่ง
ข. ฟุ้งซ่าน
ค. สับสน
ง. กระวนกระวาย

ข้อ 4. การที่เราตั้งใจแผ่เมตตาให้ผู้อื่น เมื่อเราได้ทำความดี เป็นการขจัดสิ่งใดให้ลดลง

ก. ความเห็นแก่ตัว
ข. ความหลงลืม
ค. ความโอ้อวด
ง. ความไม่รู้จักประมาณตน

ข้อ 5. ข้อใดแสดงว่าเรามีสติ

ก. รีบเดินให้ทันเพื่อนๆ
ข. คิดถึงเรื่องต่างๆ ขณะเดิน
ค. ขณะเดินก็รู้ตัวว่ากำลังเดิน
ง. ขยับเท้าให้สัมพันธ์กับมือซ้ายขวา

ข้อ 6. เราสวดมนต์ไหว้พระเพื่ออะไร

ก. เพื่อระลึกถึงคุณครู
ข. เพื่อระลึกถึงพ่อแม่
ค. เพื่อระลึกถึงเพื่อนๆ
ง. เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย

ข้อ 7. การฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิดการถาม และการเขียน มีประโยชน์ต่อตัวเราในด้านใดมากที่สุด

ก. การประกอบอาชีพ
ข. การเรียนหนังสือ
ค. การปฏิบัติตนเป็นคนดี
ง. การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ข้อ 8. การฝึกสมาธิ ต้องอาศัยหลักธรรมใดช่วยสนับสนุน

ก. พรหมวิหาร 4
ข. อริยสัจ 4
ค. ฆราวาสธรรม 4
ง. อิทธิบาท 4

ข้อ 9. เวลามีความทุกข์เราควรแก้ปัญหาด้วยวิธีใดก่อน

ก. หาวิธีดับทุกข์เลย
ข. โทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุ
ค. หาสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
ง. นึกน้อยใจในวาสนาของตน

ข้อ 10. จุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิ คือข้อใด

ก. เพื่อให้เรียนเก่ง
ข. เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
ค. เพื่อให้จิตใจปลอดโปร่ง
ง. เพื่อให้จิตใจแน่วแน่มั่นคง


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม