www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. เหตุผลที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายราชธานี คือข้อใด

ก. มีบริเวณกว้างขวาง
ข. อยู่ห่างไกลจากข้าศึกศัตรู
ค. มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
ง. ราชธานีเดิมถูกทำลายเสียหายมาก

ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่สภาพบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรี

ก. บ้านเมืองวุ่นวาย
ข. เศรษฐกิจก้าวหน้า
ค. ทำสงครามตลอดเวลา
ง. ประชาชนแบ่งเป็นพรรคพวก

ข้อ 3. สภาพเศรษฐกิจสมัยธนบุรีทรุดโทรมอย่างหนัก มีสาเหตุสำคัญจากข้อใด

ก. ประชากรมาก
ข. โรคระบาด
ค. เกิดสงคราม
ง. ขาดแคลนเงินตรา

ข้อ 4. สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารด้วยวิธีใด

ก. ขุดบ่อบาดาลทุกหมู่บ้าน
ข. อพยพผู้คนมาอยู่ในเมือง
ค. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ง. ซื้อข้าวจากต่างประเทศแจกราษฎร

ข้อ 5. รูปแบบการปกครองสมัยกรุงธนบุรี กษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารตรงกับข้อใด

ก. การปกครอบแบบประชาธิปไตย
ข. การปกครอบแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ค. การปกครอบแบบพ่อปกครองลูก
ง. การปกครอบแบบธรรมราชา

ข้อ 6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปฝั่งตะวันออก

ก. ฝั่งตะวันออกมีความงดงามกว่า
ข. ฝั่งตะวันออกมีพื้นที่กว้างขวาง
ค. เป็นชัยภูมิที่ป้องกันข้าศึกได้
ง. กรุงธนบุรีมีพื้นที่คับแคบ

ข้อ 7. เศรษฐกิจสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบใด

ก. เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
ข. เศรษฐกิจแผนใหม่
ค. เศรษฐกิจแบบประยุกต์
ง. เศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเอง

ข้อ 8. ในสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดมีการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งใหญ่ เพื่อให้เข้ากับความเจริญของชาติตะวันตก

ก. สมัย ร. 1
ข. สมัย ร. 2
ค. สมัย ร. 4
ง. สมัย ร. 5

ข้อ 9. เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

ก. มีหนังสือพิมพ์จำหน่าย
ข. จำกัดสิทธิสตรีด้านต่างๆ
ค. ยกฐานะไพร่ให้มีเสรีภาพมากขึ้น
ง. ราษฎรเข้าเฝ้าระหว่างเสด็จพระราชดำเนิน

ข้อ 10. การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง สมัยรัชกาลที่ 4 มีผลดีอย่างไร

ก. ลดการคุกคามจากชาติตะวันตก
ข. เสียดินแดนให้กับชาวตะวันตก
ค. ค้าขายคล่องตัวและได้กำไร
ง. ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม