www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ป.6

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการศึกษาประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญ

ก. เพื่อความสนุกสนาน
ข. เพื่อความเพลิดเพลิน
ค. เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ง. เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของบุคคลสำคัญ

ก. มีความเสียสละแก่ส่วนรวม
ข. มีความรู้ความสามารถ
ค. มีฐานะร่ำรวย
ง. มีคุณงามความดี

ข้อ 3. การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญเป็นประโยชน์ต่อใครมากที่สุด

ก. ผู้ศึกษา
ข. บุคคลสำคัญ
ค. ประเทศชาติ
ง. ลูกหลานบุคคลสำคัญ

ข้อ 4. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเพราะเหตุใด

ก. เป็นผู้ปฏิรูปการปกครอง
ข. มีความสามารถด้านทหาร
ค. เป็นผู้นำวัฒนธรรมตะวันตกมาเผยแผ่
ง. ความสามารถด้านงานพระนิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ข้อ 5. นายปรีดี พนมยงค์ มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้านใดมากที่สุด

ก. การทหาร
ข. การปกครอง
ค. การศึกษา
ง. การต่างประเทศ

ข้อ 6. บุคคลสำคัญท่านใดที่ทำให้การจลาจลในกรุงธนบุรีสงบลงได้

ก. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ข. สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ค. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ข้อ 7. การตั้งขบวนการเสรีไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่ออะไร

ก. เพื่อต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น
ข. สนับสนุนกองทัพญี่ปุ่น
ค. ประกาศทำสงครามกับอังกฤษ
ง. ประกาศทำสงครามกับอเมริกา

ข้อ 8. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ในการปฏิรูปการศึกษา นักเรียนควรระลึกถึงข้อใด

ก. การตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา
ข. การจัดระเบียบการศึกษาแบบอังกฤษ
ค. การนำครูมาสอนภาษาอังกฤษในวัง
ง. การตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกสำหรับประชาชน

ข้อ 9. นักเรียนจะระลึกถึงคุณความดีของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่เกี่ยวกับงานพระนิพนธ์อย่างไร

ก. ศึกษางานพระนิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ข. เก็บสะสมหนังสือประวัติศาสตร์
ค. ตั้งใจเรียนเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์
ง. แนะนำให้เพื่อนอ่านหนังสือ

ข้อ 10. เราควรใช้คำนำหน้าชื่อบุคคลให้ถูกต้องเพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

ก. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 5
ค. รัชกาลที่ 6
ง. รัชกาลที่ 7


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม