www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. การแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะ หมายถึงการปฏิบัติในข้อใด

ก. การร้องเพลงประกอบดนตรี
ข. การเล่นดนตรีประกอบเพลง
ค. การแสดงท่าทางประกอบเพลง
ง. การพูดประกอบจังหวะ

ข้อ 2. ผู้ที่ฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นประจำจะมีผลดีอย่างไร

ก. ร้องเพลงไพเราะขึ้น
ข. มีสุขภาพจิตที่ดี
ค. มีเพื่อนยกย่อง
ง. มีรายได้พิเศษ

ข้อ 3. กิจกรรมเข้าจังหวะนิยมใช้เพลงที่มีจังหวะดนตรีเป็นอย่างไร

ก. จังหวะเร็ว
ข. จังหวะช้า
ค. จังหวะสโลว์
ง. จังหวะอย่างใดก็ได้

ข้อ 4. ความสวยงามของกิจกรรมเข้าจังหวะขึ้นอยู่กับปัจจัยใด

ก. พลังเสียงของเครื่องดนตรี
ข. เครื่องแต่งกายของผู้แสดง
ค. รูปร่างหน้าตาของผู้แสดง
ง. ความพร้อมเพรียงของผู้แสดง

ข้อ 5. การฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะ ต้องเริ่มฝึกจากข้อใดก่อน

ก. จำเนื้อเพลงให้ได้
ข. รู้จักเครื่องดนตรีที่ใช้
ค. รู้จังหวะของเพลง
ง. รู้วิธีขยายแถว

ข้อ 6. การแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะประกอบเพลงจะต้องทำอย่างไรจึงจะสนุกสนาน

ก. ให้มีคนแสดงมากๆ
ข. ให้มีคนแสดงทั้งชายและหญิง
ค. ต้องแสดงอารมณ์ประกอบเนื้อเพลง
ง. ต้องมีการหยุดพักเป็นช่วงๆ

ข้อ 7. เราควรเตรียมอย่างไร เมื่อจะแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกลุ่ม

ก. จัดเวทีให้เหมาะสม
ข. เลือกเครื่องแต่งกายให้สวยงาม
ค. เลือกเครื่องเสียงที่มีคุณภาพดี
ง. ฝึกแสดงท่าประกอบให้พร้อมกัน

ข้อ 8. ก่อนเล่นเกมทุกครั้ง นักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใด

ก. อาบน้ำให้สะอาด
ข. กินข้าวให้อิ่ม
ค. ดื่มน้ำให้มากๆ
ง. วิ่งเหยาะๆ

ข้อ 9. การเล่นเกมให้ปลอดภัย ควรยึดหลักการข้อใด

ก. เล่นเกมที่ง่ายๆ
ข. เล่นเกมตามกฎ กติกา
ค. เล่นเกมตามที่ครูสั่ง
ง. เล่นเกมกับผู้ที่มีขนาดตัวไล่เลี่ยกัน

ข้อ 10. การเล่นเกมให้เกิดความสนุกสนาน ผู้เล่นทุกคนต้องมีคุณสมบัติในข้อใด

ก. มีน้ำใจนักกีฬา
ข. มีความคิดสร้างสรรค์
ค. มีความอยากเอาชนะ
ง. มีความมานะพยายาม


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม