www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ถ้าขณะเล่นเกม นักเรียนถูกเพื่อนวิ่งชนจนล้ม นักเรียนควรทำอย่างไร

ก. ไม่สนใจ แล้วหยุดเล่นทันที
ข. ผลักเพื่อนให้ล้มลงบ้าง
ค. ให้เพื่อนขอโทษ แล้วเล่นต่อไป
ง. บอกให้กรรมการลงโทษเพื่อน

ข้อ 2. การเล่มเกมเป็นกลุ่มต้องอาศัยคุณธรรมในข้อใดมากที่สุด

ก. ความขยัน
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความอดทน
ง. ความสามัคคี

ข้อ 3. การเล่นเกมให้คล่องแคล่ว ผู้เล่นควรทำอย่างไร

ก. ศึกษาวิธีเล่นเกม
ข. เล่นเกมกับเพื่อนสนิท
ค. เล่นเกมตามที่ครูสั่ง
ง. เล่นเกมตามที่คิดขึ้นเอง

ข้อ 4. การเล่นเกมเป็นกลุ่ม มักมีการตัดสินผลแพ้ชนะอย่างไร

ก. กลุ่มที่มีจำนวนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ
ข. กลุ่มที่เล่นครบทุกคนก่อนเป็นฝ่ายชนะ
ค. กลุ่มที่ใช้เวลาเล่นมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ
ง. กลุ่มที่มีระเบียบมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ

ข้อ 5. ใครต่อไปนี้ที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง

ก. อ้อยทำความสะอาดร่างกายหลังเลิกเล่นเกม
ข. ต๋องเล่นเกมกับเพื่อนๆ ในสวนสาธารณะ
ค. ผึ้งโห่เพื่อนหลังเล่นเกมชนะ
ง. ป่านเก็บอุปกรณ์หลังเลิกเล่นเกม

ข้อ 6. การทำกิจกรรมนันทนาการต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

ก. ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ข. รายได้ที่จะได้รับ
ค. ความสามัคคีของหมู่คณะ
ง. ความสนใจของผู้ปฏิบัติ

ข้อ 7. เหตุใดเราจึงควรปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ

ก. เพื่อหารายได้ให้ครอบครัว
ข. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
ค. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ง. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

ข้อ 8. ถ้าต้องการเล่นกีฬาในเวลาว่าง ควรเล่นที่ใด

ก. วนอุทยาน
ข. สวนรุกขชาติ
ค. อุทยานแห่งชาติ
ง. สวนสาธารณะ

ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อสังคม

ก. ช่วยลดปัญหาสารเสพติด
ข. ช่วยลดปัญหาอบายมุข
ค. ช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
ง. ช่วยเสริมสร้างความสามัคคี


ข้อ 10. ถ้านักเรียนต้องการสะสมแสตมป์ นักเรียนต้องทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก

ก. เก็บรวบรวมแสตมป์เก่า
ข. จัดแบ่งแสตมป์เป็นประเภทต่างๆ
ค. หาอัลบั้มใส่แสตมป์
ง. จัดแสตมป์ใส่อัลบั้ม


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม