www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

ชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ มีที่มาจากข้อต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

ก. การสัมภาษณ์
ข. การสังเกต
ค. การอ่านตำรา
ง. การสำรวจ

ข้อ 2. ข้อใด เรียงลำดับได้ถูกต้อง

ก. Data, Information, Data Processing
ข. Information, Data, Data Processing
ค. Data Processing, Information, Data
ง. Data, Data Processing, Information

ข้อ 3. ด.ช. เดี่ยว ได้เกรดเฉลี่ย 3.85 จัดเป็นข้อใด

ก. Data
ข. Information
ค. Processing
ง. Data Processing

ข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประมวลผลข้อมูล

ก. ทำให้ข้อมูลเป็นระบบ
ข. ทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือมากขึ้น
ค. ทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ต้องการ
ง. ทำให้ตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ข้อ 5. ข้อมูลในบัตรประชาชน จัดเป็นข้อมูลชนิดใด

ก. ข้อมูลตัวอักขระ และข้อมูลภาพ
ข. ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลตัวอักขระ
ค. ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลภาพ
ง. ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักขระ และข้อมูลภาพ

ข้อ 6. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการผลิตสารสนเทศ

ก. Data
ข. Peopleware
ค. Information
ง. Process

ข้อ 7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. กมล ค้นหาความรู้เรื่องพระไตรปิฎกจากอินเทอร์เน็ต
ข. ทิพย์ เดินทางไปหมอชิตด้วยรถไฟฟ้ากับเพื่อน
ค. เกตุ ใช้บัตรเครดิตซื้อโทรทัศน์ให้น้องสาว
ง. ตู๋ ติดกล้องวงจรปิดในห้องน้ำเพื่อเก็บไว้แอบดูเพื่อน


ข้อ 8. การหาข้อมูลเรื่อง “วิชาที่นักเรียนชั้น ป.6ชอบเรียนมากที่สุด” ควรใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูล

ก. สังเกตเด็ก ป.6
ข. สัมภาษณ์เด็ก ป.6
ค. สังเกตเด็กในโรงเรียน
ง. สัมภาษณ์คุณครู

ข้อ 9. ข้อใด ไม่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. หนังสือวิธีใช้คอมพิวเตอร์
ข. โทรทัศน์
ค. คอมพิวเตอร์
ง. ดาวเทียม

ข้อ 10. โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด

ก. ด้านการคมนาคม
ข. ด้านวงการบันเทิง
ค. ด้านธุรกิจพาณิชย์
ง. ด้านการสื่อสาร


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม