www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.6
แบบฝึกหัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

ชุด 2

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใด หมายถึง อินเทอร์เน็ต

ก. เครือข่ายการทำธุรกิจ
ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. วงโคจรของดาวเทียม
ง. เครือข่ายองค์กรอิสระต่างๆ

pukpui_na@yahoo.com

จากข้อมูลด้านบนใช้ข้อ ก-ง เป็นตัวเลือกคำตอบข้อ 2-5

ก. ที่, อยู่ที่
ข. สถาบันธุรกิจ
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ง. ชื่อผู้ส่งหรือผู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์


ข้อ 2. pukpui_na หมายถึงข้อใด

ข้อ 3. @ หมายถึงข้อใด

ข้อ 4. yahoo หมายถึงข้อใด

ข้อ 5. com หมายถึงข้อใด

ข้อ 6. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม

ก. นิ่มไม่เปิดอ่าน e-mail ที่ส่งมาจากคนที่ไม่รู้จัก
ข. นิดบอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองให้คนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตทราบ
ค. หน่อยไม่อ่านข้อความที่กล่าวว่าร้ายผู้อื่นในอินเทอร์เน็ต
ง. น้อยไม่ไปพบกับคนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต

ข้อ 7. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากการส่งจดหมายธรรมดาอย่างไร

ก. สามารถส่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้
ข. ต้องพิมพ์เนื้อความของจดหมาย
ค. มี e-mail address
ง. มี subject

ข้อ 8. ข้อใดหมายถึงคำว่า browser

ก. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ค. เว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่เราต้องการ
ง. โปรแกรมที่ใช้สำหรับแสดงข้อความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต

ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต

ก. โมเด็ม
ข. เสาอากาศ
ค. คอมพิวเตอร์
ง. สายโทรศัพท์

ข้อ 10. ผู้มีอาชีพครู น่าจะได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ในด้านใดมากที่สุด

ก. การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
ข. การคำนวณรายรับ – รายจ่าย
ค. การทำสื่อการเรียนการสอน
ง. การวินิจฉัยโรค

advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม